Regulamin Wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO
NA TERENIE PRZYSTANI TORUŃ
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TORUNIU

1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od 8.00 do 20.00 od 30 kwietnia do 30 września

2. Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujące zarządzenie
w sprawie opłat za usługi oferowane na terenie Przystani Toruń.

3. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem
dokumentu tożsamości oraz patentu uprawniającego do używania sprzętu.

4. Osoba wypożyczająca sprzęt wpłaca każdorazowo kaucję zwrotną w wysokości 100 zł
i wypełnia oświadczenie wg ustalonego wzoru.

5. Przy każdym wypożyczeniu klient otrzymuje nieodpłatnie dodatkowe 30 minut na
wydanie i zwrot sprzętu.

6. Po spłynięciu do przystani należy jednostkę zacumować i niezwłocznie zgłosić się do
recepcji w celu rozliczenia wypożyczonego sprzętu i kamizelek ratunkowych.

7. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza
miejscami do tego przeznaczonymi.

8. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

9. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi
koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu wg cennika z tytułu zagubienia
lub uszkodzenia sprzętu.

10. Zabrania się wypożyczania sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym
na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.

11. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych
ile osób się na niej znajduje.

12. Zachowanie się na wodzie:
– nie wolno spożywać alkoholu,
– podczas pływania zachowujemy się kulturalnie,
– zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych,
nadbrzeżach kamienistych,
– zabrania się skakania do wody,
– należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji do
tego upoważnionych.
– obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych.

13. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką,
wywrócenie się łodzi, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie
powiadomić obsługę wypożyczalni.

14. Zakazuje się kąpieli w kapokach.

15. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzętu innym osobom.

16. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.
zm.), w celach realizacji zamówienia, (skanowanie dokumentu pozwalającego na
zidentyfikowanie klienta).

Toruń 03.04.2017

Dyrektor MOSiR,
Aleksander Dybiński